Projekt organizacji

PROJEKT ORGANIZACJI PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§1.

Punkt Przedszkolny Wędrowniczki
jest ustaloną nazwą punktu przedszkolnego zwanego dalej Punktem Przedszkolnym.

Miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego:

Ul. Ernesta Malinowskiego 5

02-726 Warszawa

517 861 585

Punkt Przedszkolny działa na podstawie:

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – rozdział 8, rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
działania (Dz. U. z 2011r. nr 143, poz. 839) oraz niniejszego projektu.

Organ prowadzący Punkt Przedszkolny:

§ Mgr Iwona Dobrowolska właściciel/dyrektor zarządzający

§2.

Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

Cele i zadania Punktu Przedszkolnego oraz sposoby ich realizacji

Przygotowanie dziecka do roli ucznia przez:

§ dbałość o wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci we wszystkich sferach rozwojowych: rozwój mowy, rozwój emocjonalny, rozwój intelektualny, rozwój
ruchowy (motoryka duża i mała), rozwój poznawczy– na miarę osobistych możliwości każdego dziecka,

§ dostarczanie wielo zmysłowych bodźców rozwojowych, np. : literatura dziecięca, odpowiednie pomoce edukacyjne, dopasowanie metody pracy z dzieckiem,
nakierowane na samodzielne dochodzenie do wiedzy, wykorzystanie potencjału edukacyjnego, znajdującego się w otaczającym środowisku lokalnym, przyrodniczym
i społecznym,

§ przygotowanie dzieci do nauki pisania, czytania i matematyki w zakresie określonym przez wybrany program edukacji przedszkolnej.

Rozwijanie samodzielności, kreatywności dzieci i umiejętności współpracy w grupie poprzez:

§ stwarzanie odpowiedniej atmosfery w grupie – opartej na zaufaniu, wsparciu dzieci w działaniu i rozumieniu ich indywidualnych potrzeb i możliwości,

§ określanie i przestrzeganie zasad wspólnej zabawy, szanowanie zdania innych, docenianie działań podejmowanych samodzielnie przez dzieci, szanowanie ich
wytworów plastycznych, muzycznych i innych,

§ stwarzanie sytuacji sprzyjających współpracy i współdziałaniu w grupie, unikanie niepotrzebnej rywalizacji,

§ stwarzanie odpowiednich warunków i inspirowanie do podejmowania przez dzieci różnorodnych aktywności twórczych (malarstwo, teatr, muzyka).

Współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i środowiskiem lokalnym poprzez:

§ utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i opiekunami dzieci, organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami, dni otwartych, pokazowych zajęć,
okazjonalnych spotkań całej społeczności przedszkolnej,

§ włączanie rodziców i opiekunów w codzienne działania Punktu Przedszkolnego (dyżury asystenckie, działania wolontariacie, pomoc przy organizowaniu
wycieczek, innych wyjazdów, uroczystości przedszkolnych),

§ promowanie Punktu Przedszkolnego w środowisku lokalnym, aktywny udział społeczności przedszkolnej w uroczystościach odbywających się na danym terenie.

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez:

§ stwarzanie odpowiednich warunków do aktywnego uczestniczenia dzieci w zabawach, grach i zajęciach ruchowych, sportowej rywalizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem pobytu na świeżym powietrzu w różnych porach roku,

§ uświadomienie znaczenia ruchu w rozwoju człowieka,

§ świadome regulowanie zmęczenia odpoczynkiem,

§ przekazanie dzieciom podstawowych zasad dbałości o zdrowie, zasad dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie i bezpieczeństwo oraz
przestrzeganie ich,

§ wdrażanie dzieci do umiejętnego określania własnego samopoczucia

Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez:

§ rozpoznanie i zabezpieczenie indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci,

§ rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,

§ rozpoznanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dzieci,

§ wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

§ organizowanie w razie potrzeby różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§3.

Dzienny wymiar godzin pracy Punktu Przedszkolnego, od poniedziałku do piątku, 7.00 – 18.30

Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć prowadzonych w Punkcie Przedszkolnym, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania
przedszkolnego, wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi 12 godzin.

§4.

1. Warunkiem zapisania dziecka do Punktu Przedszkolnego jest wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest płatne jednorazowo na
okres pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym.

2. Punkt Przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

3. Nabór do Punktu Przedszkolnego odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, przez cały rok.

4. Pierwszeństwo w przyjęciach do Punktu Przedszkolnego mają dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci, oraz dzieci rodziców pracujących.

5. Podstawą zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego jest Karta zgłoszenia dziecka.

6. Liczba miejsc w Punkcie Przedszkolnym ustalona jest zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu i wynosi 11 osób.

7. Punkt Przedszkolny zapewnia wychowankom odpoczynek w postaci leżakowania.

8. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Punktu Przedszkolnego jest mniejsza niż liczba miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor na zasadzie powszechnej
dostępności.

9. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Punktu Przedszkolnego przekracza liczbę miejsc, dyrektor placówki wpisuje dzieci na listę rezerwową. Dzieci mogą
uczęszczać na zajęcia zapoznawcze 2 godz.

10. Rodzice dziecka przyjętego do przedszkola na nowy rok szkolny, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji
przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Prawa i obowiązki wychowanków Punktu Przedszkolnego

Wychowankowie Punktu Przedszkolnego mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego projektu.

1. Wychowankowie maja prawo do:

§ szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników,

§ nietykalności cielesnej, poczucia bezpieczeństwa i wyrażania własnego zdania,

§ bezpiecznych warunków pobytu w Punkcie Przedszkolnym, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych,

§ zabawy i nauki, na miarę swoich indywidualnych potrzeb i możliwości,

§ interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia,

§ wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach.

2. Wychowankowie mają obowiązek:

§ przestrzeganie praw innych osób,

§ do szacunku i nietykalności zarówno kolegów i koleżanek jak i dorosłych,

§ szanowania własności innych osób i wspólnego mienia Punktu Przedszkolnego,

§ aktywnego udziału w zajęciach,

§ starania się , w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się,

§ przestrzegania czystości,

§ zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce.

3. W Punkcie Przedszkolnym nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.

4. Przypadki, w których organ prowadzący Punkt Przedszkolny może skreślić dziecko z listy wychowanków:

§ na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych bez podania przyczyny,

§ na pisemny wniosek nauczyciela w przypadku, kiedy dalszy pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub samego
dziecka, a wyczerpane zostały wszystkie inne możliwości oddziaływań wychowawczych (w tym możliwość współpracy z rodzicami/ opiekunami dziecka),

§ rodzice systematycznie zalegają z opłatami za Punkt Przedszkolny (po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie),

§ dziecko nie uczęszcza do Punktu Przedszkolnego dłużej niż miesiąc i brak jest informacji od rodziców/opiekunów prawnych co się z nim dzieje.

Rodzic może odwołać się od decyzji dyrektora, w terminie 5 dni od wydania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Punktu Przedszkolnego.

5. Opłaty za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym i zajęcia dodatkowe.

Opłaty

1. Opłaty za Punkt Przedszkolny rodzice dokonują na konto Punktu Przedszkolnego do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry .

2. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej.

3. W przypadku nieobecności dziecka rodzic zobowiązuje się powiadomić o tym przedszkole najpóźniej bieżącego dnia.

4. Środki finansowe mogą być uzyskiwane także z innych źródeł jak np.: dotacje z budżetu gminy.

§6.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

§ dzieci przebywające w Punkcie Przedszkolnym są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i
miesięcznym planem zajęć,

§ dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Punkcie Przedszkolnym są pod opieką nauczycielki odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,

§ nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem
fizycznym, jak i psychicznym,

§ każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce oraz inne narzędzia,

§ nauczycielka opuszcza dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, lub asystentki- informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

§ nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,

§ obowiązkiem nauczycielki jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o
zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura,

§ w przypadku choroby dziecka nauczycielki nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Punkcie
Przedszkolnym , rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,

§ w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,

§ w Punkcie Przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych
wypadkach,

§ wychowankowie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (opłata z tytułu ubezpieczenia dziecka wliczona jest w koszt wpisowego),

§ obowiązkiem nauczycielek jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż. , przepisów ruchu drogowego,

§ wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.

§7.

Warunki przyprowadzania dzieci do Punktu Przedszkolnego i odbierania z niego

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Punktu Przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem
dokumentu tożsamości) upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie zamieszczone jest w Karcie zgłoszeniowej dziecka.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Punktu Przedszkolnego przez upoważnioną przez nich
osobę.

§8.

Warunki organizowania zajęć dodatkowych

1. Na terenie Punktu Przedszkolnego są prowadzone dodatkowe zajęcia: zajęcia ceramiki, zajęcia przyrodnicze, językangielski z lektorem, zajęcia taneczne (
ruchowe).

2. Na życzenie rodziców mogą być prowadzone inne zajęcia dodatkowe.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a. dla dzieci 2,5 – 4 letnich od 10 do 20 minut,

b. dla dzieci 4-6 letnich od 20 do 30 minut.

4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektorkę Punktu Przedszkolnego.

§9.

Okres pracy Punktu Przedszkolnego i terminarz przerw

1. Punkt Przedszkolny jest otwarty 12 miesięcy, jednak dyrektor zarządzejący zastrzega sobie przerwę w funkcjonowaniu punktu przedszkolnego termin będzie
podany miesiąc wcześniej

2. Terminy przerw są ustalane na każdy rok przez dyrektora Punktu Przedszkolnego

3. Przerwy w pracy Punktu Przedszkolnego wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.

§10.

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym

1. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym związanych ze współdziałaniem z rodzicami/ prawnymi opiekunami.

a. Wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

b. Udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Punkcie Przedszkolnym.

c. Udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka.

d. Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

e. Korzystanie z pomocy rodziców / prawnych opiekunów lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki
nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.

f. Prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi.

g. Udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze.

2. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym związanych z zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej.

a. Profesjonalne przygotowywanie się do zajęć.

b. Wykorzystywanie różnych metod pracy z dziećmi.

c. Indywidualizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

d. Traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią.

e. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w Punkcie Przedszkolnym i poza budynkiem Punktu Przedszkolnego.

f. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wymaganiami przyjętych programów wychowania przedszkolnego.

g. Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

h. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

i. Współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego lub samodzielne napisanie własnego.

j. Ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

k. Systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej.

l. Aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

m. Doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania z rodzicami dzieci i innymi podmiotami, z którymi Punkt Przedszkolny może współpracować.

n. Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Punktu Przedszkolnego, a wynikających z bieżącej działalności Punktu Przedszkolnego.

3. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

a. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną dzieci przez cały czas ich pobytu w Punkcie Przedszkolnym. Wyniki obserwacji zapisuje dwa razy w roku
szkolnym (obserwacja wstępna, dokonywana w pierwszym miesiącu pobytu dziecka w przedszkolu i obserwacja końcowa, dokonywana w ostatnim miesiącu pobytu
dziecka w przedszkolu, przed wakacjami).

b. Nauczyciel na podstawie wyników z prowadzonych obserwacji:

§ opracowuje indywidualne wymagania wychowawczo-edukacyjne w stosunku do każdego dziecka,

§ prowadzi rozmowy z rodzicami o postępach dziecka,

§ sugeruje rodzicom przebadanie dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej – jeśli istnieje taka potrzeba.

 Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym związanych z przeprowadzeniem, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym
możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole.

a. Nauczyciel diagnozuje gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza wstępna – na początku roku szkolnego i diagnoza końcowa – przed wakacjami),
wykorzystując w tym celu gotowy arkusz, opracowany przez odpowiednich specjalistów lub ułożony samodzielnie.

b. Nauczyciel na podstawie wyników z przeprowadzonej diagnozy wstępnej:

§ opracowuje indywidualne wymagania wychowawczo-edukacyjne w stosunku do każdego dziecka,

§ prowadzi rozmowy z rodzicami o postępach dziecka,

§ sugeruje rodzicom przebadanie dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej – jeśli istnieje taka potrzeba.

a. Nauczyciel jest zobowiązany do współdziałania z instytucjami i specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę
zdrowotną zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy przez organ prowadzący Punkt Przedszkolny.

b. Nauczyciel jest zobowiązany do przekazywania informacji o dzieciach, informowania rodziców i opiekunów dzieci o możliwościach korzystania z porady i
pomocy przez instytucje i specjalistów świadczących dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

 W Punkcie Przedszkolnym mogą być zatrudnione osoby do pomocy nauczyciela ( osoby do prowadzenia zajęć dodatkowych, stażyści, praktykanci, wolontariusze,
osoby bez wykształcenia pedagogicznego)

 Punktem Przedszkolnym zarządza dyrektor, W przypadku jego nieobecności zastępuje go nauczyciel Punktu Przedszkolnego.

§11.

Nauczyciele mają prawo do:

1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,

2. wolność głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,

3. współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i kart pracy,

4. swobody wyboru metod realizacji programu,

5. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

6. stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

7. wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

§12.

Prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice mają prawo do:

a. dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci,

b. rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka,

c. wsparcia ze strony nauczycieli Punktu Przedszkolnego i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych,

d. partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy Punktu Przedszkolnego.

2. Rodzice mają obowiązek:

a. przestrzegania niniejszego projektu,

b. poszanowania godności dziecka,

c. wzmacniania wysiłków Punktu Przedszkolnego skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków,

d. informowania w przypadku nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym,

e. niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

f. punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z Punktu Przedszkolnego,

g. angażowania się jako partner w działania Punktu Przedszkolnego,

h. informowania nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,

i. terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym,

j. uczestniczenia w zebraniach z rodzicami, oraz spotkaniach indywidualnych zgodnie z Harmonogramem ustalonym przez społeczność Punktu Przedszkolnego.

§13

Postanowienia końcowe

1. Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Projekt obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników .

3. Dla zapewnienia znajomości Projektu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a. publikację projektu na witrynie internetowej Punktu Przedszkolnego ,

b. udostępnienie zainteresowanym projektu przez dyrektora Punktu Przedszkolnego.

Organ prowadzący Punkt Przedszkolny:

Mgr Iwona Dobrowolska