Regulamin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „WEDROWNICZKI

I

PUNKT PRZEDSZKOLNY WĘDROWNICZKI SPRAWUJE FUNKCJE OPIEKUŃCZĄ ORAZ WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNĄ

W PRZEDSZKOLU WSZYSCY SZANUJEMY SIEBIE NAWZAJEM

KAŻDY PRZEDSZKOLAK MA PRAWO DO INDYWIDUALNEGO TRAKTOWANIA I POSZANOWANIA GODNOŚCI OSOBISTEJ

 • Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 • Od momentu przekazania przez rodzica (prawnego opiekuna) w sali przedszkolnej dziecka pracownikowi przedszkola, za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają pracownicy przedszkola – do czasu odbioru z sali przedszkolnej lub placu zabaw przez rodzica (prawnego opiekuna).
 • Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez osobę dorosłą zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny, może ono też być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 • Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku.
 • O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takim przypadku przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 • W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.
 • W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 • Dzieci jedynie zdrowe , nie przeziębione, uczęszczają do przedszkola.
 • Po godz. 18.30 naliczana jest kwota 20 zł za rozpoczęcie każdej kolejnej godziny , jeśli dziecko ma dłużej zostać w przedszkolu koniecznie wymagane jest powiadomienie placówki
 • na tablicy ogłoszeń wywieszony jest statut, regulamin przedszkola, jadłospis, oraz rozkład dnia.
 • do końca października zbierana jest opłata w wysokości 50 zł na przybory plastyczne na cały rok szkolny
 • do końca października zbierana jest kwota 100zł na opłaty autokarowe na cały rok szkolny
 • w pazdzierniku w wysokości około 50 zł opłata ubezpieczenia dziecka obowiązkowa.
 • opłaty będą wnoszone „z góry” do 5 – każdego miesiąca
 • rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć, na stronie www przedszkola
 • za nie podpisane rzeczy dziecka pozostawione w przedszkolu personel nie ponosi odpowiedzialności
 • dzieci mogą przynieść swoją ulubioną zabawkę w piątki , lecz powinny się nią dzielić z innymi dziećmi
 • prosimy nie przynosić do przedszkola zabawek militarnych
 • RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PO ODEBRANIU DZIECKA NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ W SALACH I INNYCH POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLNYCH
 • RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PO ODEBRANIU DZIECKA NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ NA PLACU ZABAW, GDY OBECNE SĄ NA NIM DZIECI Z PRZEDSZKOLA POD OPIEKĄ NAUCZYCIELEK.

II

 • W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania leków.
 • W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) o jego stanie, a rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 • W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów).

III
Zadania nauczyciela:

 • Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.
 • Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania: informuje ich o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy, udziela rodzicom (prawnym opiekunom) rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, przekazywanie informacji odbywa się w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu (pokój nauczycielski), ustala z rodzicami (prawnymi opiekunami) wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie – w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową), udostępnia rodzicom(opiekunom prawnym) wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia w książeczkach, itp).
 • Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość.
 • Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania.
 • Dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej.
 • Wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej.
 • Stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka.
 • Stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy.
 • Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dzieci i stymulowanie ich rozwoju.
 • Dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności.
 • Współpracuje z psychologiem.
 • Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz podręcznika spośród zestawu programów i podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego po wcześniejszy uzgodnieniu z dyrektorem placówki.
 • Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu nauczania .
 • Nauczyciel systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez:
  • zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu,
  • udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, samokształcenie,
  • pomoc merytoryczną ze strony nauczyciela metodyka, dyrektora i innych specjalistów,
  • wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych):

 • Rodzice (prawni opiekunowie) mają w szczególności prawo do :
  • rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
  • pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną,
  • pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
  • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

 • Na rodzicach (prawnych opiekunach) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek do:
  • udzielania pełnej informacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
  • regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  • przestrzegania niniejszego statutu,
  • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,
  • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
  • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola,
  • terminowe uiszczanie odpłatności,
  • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
  • rodzice przyprowadzają zdrowe dzieci do przedszkola bez kataru, kaszlu itp. dzieci podejrzane o chorobę lub chore nie może być przyjęte do przedszkola